Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa zgody. Do wykonania usługi zabiegowej wymagamy podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu, przed wykonania odpowiedniego zabiegu (jeśli Państwo nie podadzą stosownych danych, pracownik salonu Harmony Wellness and Beauty, ma prawo odmówić wykonania zabiegu, kierując się Państwa zdrowiem i bezpieczeństwem przy świadczeniu usług).

2. Stosujemy zasadę minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą, dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, do celów, w których są przetwarzane. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyne, dane adresowe, dane kontaktowe,

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit.a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO. Dane osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza, przed wykonaniem odpowiedniego zabiegu. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania świadczenia usługi, dobrania odpowiedniej procedury zabiegowej, informowania o aktualnych ofertach. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, tj. w wykonaniu świadczenia usługi.Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty, kontaktu z klientem,  realizacji usługi kosmetycznej, poinformowania o aktualnych promocjach oraz w przypadku reklamacji.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom przetwarzającym ani innym administratorom, ani też do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. W sytuacji w której konieczne było by skorzystanie przez Salon z profesjonalnej pomocy prawnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do kancelarii prawnej świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana niniejszej zgody.

Ponadto informuję, że ma Pani/Pan prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie Administratora Danych Osobowych, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

> żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

> żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeżeli zachodzi jedna z okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) cofnęli Państwo zgodę, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO,

> żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – oznacza nakaz przechowywania przez administrator dotychczas zebranych danych oraz brak możliwości dokonywania na nich innych operacji niż przechowywanie. Katalog sytuacji, w których możliwe jest skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ma charakter zamknięty. Żądanie można skierować do administratora danych osobowych, gdy:  kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe administrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie: a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub c) w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub RP.

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć żądanie ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku dochodzi do uchylenia ograniczenia i wznowienia przetwarzania danych osobowych w pełnym zakresie. 

– żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie(art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia RODO),

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

 Z w/w praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie papierowej w recepcji Harmony Wellness and Beauty, bądź w wersji elektronicznej na maila: salon@harmonywellness.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 Zakres z każdego w/w praw, a także sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Państwo skorzystają, zależy od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Skarga

Mają prawo Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa..